ACW dient Arco-coöperanten te vergoeden

(tags: )

Dat de auditeur van de Raad van State adviseert de Arco-waarborgregeling te vernietigen, was te verwachten. De manier waarop deze regeling tot stand kwam, is op z'n minst dubieus te noemen. Het is dan ook niet de belastingbetaler, maar het ACW dat haar coöperanten dient te vergoeden voor de geleden schade.

Het advies van de auditeur was zonder twijfel een zware slag voor de zowat 800.000 mensen die hun zuurverdiende spaarcenten investeerden in producten die hen jarenlang verkocht werden als ‘absoluut veilig’. In werkelijkheid werden die spaarcenten binnen de Arco-holding (het ACW) gebruikt als inzet in het grootste casino van Europa: Dexia. Dexia, mee ‘opgericht’ door Arco (in 2001 ging de ACW-bank Bacob op in Dexia) en eveneens mee finaal ten gronde gericht door Arco en haar ‘niet-aflatende honger naar dividenden’, zo stelt het eindrapport van de parlementaire Dexia-commissie.

Bedrogen

Die mensen, die coöperanten, voelen zich nu bedrogen door hun bankier, door de zuil, door het ACW en door al diegenen die steeds bleven volhouden dat hun spaarcenten veilig zaten. Het is dan ook logisch dat we voor een schadevergoeding in de eerste plaats naar het ACW kijken. Wie bedrogen is, moet worden vergoed door wie het bedrog heeft gepleegd. En dus niet door de belastingbetaler.

De chronologie van de feiten heeft haar rechten. De toetreding van Arco tot het depositogarantiefonds is op z'n minst dubieus te noemen. Deze regeling kwam er pas nadat duidelijk was dat Dexia finaal ten onder zou gaan. De Inspectie van Financiën stelde in haar kritische advies aan de regering-Di Rupo al onomwonden dat "dringend een algemeen regime wordt geïnstalleerd om te antwoorden op één specifiek geval, wat niet zonder risico's is". Ook de gouverneur van de Nationale Bank waarschuwde dat moest nagegaan worden of de Arco-regeling wel conform de Europese regels was. Deze waarschuwing had een sterk voorspellende kracht. Want vandaag wordt de geldigheid van de Arco-regeling door de Europese Commissie ten stelligste betwist.

Casinokapitalisme

De rol van het ACW in het Dexia-dossier is deze van een pyromaan die de eigen woning in brand steekt, pas nadien een brandverzekering afsluit, maar zonder verpinken wel de schadeloosstelling op zak wil steken.

Heeft het ACW de nodige middelen om de slachtoffers van haar casino-praktijken te vergoeden? Ja. Het ACW kon dankzij de winstbewijzen in Dexia Bank België(nu Belfius) jarenlang de winsten afromen. Winsten ontstaan natuurlijk ook dankzij de eigen activiteiten van de Arco-holding. Het is dan ook niet meer dan normaal dat de organisatie ook opdraait voor de verliezen. De winsten privatiseren, maar tegelijk de verliezen collectiviseren, is immers een principe waar sociale organisaties als het ACW steeds – en terecht – tegen hebben geprotesteerd.

Al is de structuur van het ACW voor iedere buitenstaander compleet ondoorzichtig, ‘onvermogend’ is het ACW zeker niet. Het ACW beschikt over tal van tegoeden en over heel wat eigen vastgoed, zelfs in belastingparadijzen. Vlak voor de finale val van Dexia werden zelfs de statuten gewijzigd om het mogelijk te maken de NV Auxipar, eigenaar van tal van apotheken en twee groothandels, buiten de vereffening te houden. Waarom zouden die middelen niet kunnen worden aangesproken?

De meerderheidspartijen hebben in de befaamde Dexia-doofpotcommissie het parlement belet de zaak ten gronde uit te spitten. Vandaag blijkt nog maar eens dat verder en diepgaand onderzoek op zijn plaats was en nog steeds is. Want enkel wanneer het ACW de laatste cent op tafel gelegd heeft om de Arco-coöperanten te vergoeden, kunnen we kijken wat de staat nog kan bijpassen om de slachtoffers van het Arco-debacle schadeloos te stellen.

Verontschuldigingen

Tot slot, en het moet me van het hart. Vaak vergeten slachtoffers in dit onverkwikkelijke verhaal zijn de vele duizenden vrijwilligers, die zich dag aan dag onder de vlag van een of andere ACW-vereniging onbaatzuchtig inzetten voor de samenleving.. Voor deze vrijwilligers moet het een ware slag zijn om te moeten vaststellen dat de leiding van hun organisatie actief meedraaide in een carroussel van casinokapitalisme, en dus enkel lippendienst bewees aan wat ze zo lang zelf propageerde.

Tot vandaag blijft het in deze wachten op de verontschuldigingen van het ACW die zeker nu kan bewijzen die sociale organisatie te zijn die het beweert te zijn, op te komen voor de kleine man en ook haar verantwoordelijkheid te nemen. Vlucht het ACW weg van deze verantwoordelijkheid, dan dreigt het ACW alle geloofwaardigheid kwijt te geraken . Niet alleen bij haar onmiddellijke achterban, maar ook bij de belastingbetaler die moet opdraaien voor de door het ACW veroorzaakte schade.

Gisteren, bij mijn mondelinge vraag in de Kamer, kwam minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) in zijn repliek niet verder dan het voorlezen van het advies van de auditeur van de Raad van State. Vanackere gaf de Arco-gedupeerden niet het minste perspectief om hen te helpen de schade maximaal te laten vergoeden door diegenen die hen bedrogen hebben. Dat dit trieste dossier in de regering-Di Rupo rechtstreeks wordt behandeld door een lid van het politiek comité van het ACW, vindt Vanackere geen probleem. De schaamte voorbij. Ver voorbij.

[Blog aangepast naar aanleiding van de plenaire vergadering op 29 november en ook te vinden als opinie op de N-VA website. Het oorspronkelijk persbericht is nog steeds hier te vinden.]

9 reacties

Bart's picture

2 opmerkingen:

- zal ACW kunnen betalen als 't zover komt? N....
- loopt er nog onderzoek naar de gangmakers destijds bij Dexia die in de eerste plaats voor deze chaos gezorgd hebben.

Groeten,

Peter Dedecker's picture

Het grootste deel van het ACW-spaargeld is niet verdwenen, zegt voorzitter Develtere. ACW beschikt ook nog eens over een immens patrimonium in binnen- en buitenland en de vakbondsvleugel betaalt daar zelfs geen belastingen op.

Helaas loopt er geen onderzoek meer. Deze aanbeveling van de experten in de Dexia-commissie om tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke procedures over te gaan, werd door de dexiapartijen (de huidige regeringspartijen) uit het verslag weggestemd. Een echte onderzoekscommissie werd door hen ook steeds geweigerd. Wat een verschil met Nederland, waar men na 3j werk in een echte onderzoekscommissie een uitermate degelijk verslag kon afleveren. Wij kregen 5 maanden in een doofpotcommissie.

hedwig de kegel 's picture

ik ben het volkomen eens met uw standpunt in het bedrog rond de arco aandeelhouders.
als er voor deze een oplossing gevonden wordt kan men ook voor mij een oplossing zoeken....
ik heb meer 50 jaar gewerkt en ook gespaard zonder risico's te nemen nml in gewaarborgde kasbons en
en termijn rekeningen.
Aangezien ik nog niet onmiddellijk mijn intresten nodig had heb ik deze belegd tot het einde van de looptijd van de kasbon,met als resultaat dat ik nu 25% voorheffing moet betalen met terugwerkende toepassing over de opgespaarde intrest van de vorige 5 jaar wat ik aanvoel als diefstal van mijn zo nodige inkomen bij mijn bescheiden pensioen ,waarvoor ik zolang gewerkt en gespaard heb en nu zouden er speciale oplossingen gevonden worden om aandeelhouders te vergoeden die ervoor gekozen hebben om aandeelhouder te zijn met alle risico's van dien .Tevens hebben zij een zeer royale intrest ontvangen gedurende de voorbij periode.
dit ter info best beseffende dat er niet veel zal kunnen aan gedaan worden maar toch....
vriendelijke groeten
hedwig dekegl

Piet's picture

Beste,

Ken in Vlaanderen weinig bewegingen, die met zoveel sociaal engagement en zoveel vrijwilligers opkomen en zorgen voor de zwakkeren in de maatschappij als het AVW. Misschien kan je eens de vraag stellen hoe het zou staan met de positie van armen, zieken, gehandicapten, werklozen, arbeiders enz. als zulke bewegingen er niet zouden zijn. Juist om deze bewegingen en al het vrijwillegerswerk mogelijk te maken heb ik ooit mee willen investeren in deze bewegingen door me in te schrijven als Arcopar-cooperant. In die context vraag ik me af of het ACW wel de mogelijkheden heeft om de coöperanten te vergoeden en zo ja, welke gevolgen dit heeft op al die vrijwilligersbewegingen. Vrees dat dit netwerk wel eens van de kaart zou kunnen geveegd worden. In die zin hoop ik dat alle (Arcopar)-coöperanten die geloven in 'sociale middenveld' bewegingen zich goed afvragen welke politieke partijen dit idee willen blijven ondersteunen in de toekomst.

Mij is het ook onduidelijk hoe de NVA kan beweren dat ze opkomt voor deze Vlamingen, als ze een oplossing naar voorschuift waarvan helemaal niet duidelijk is of ze realistisch is. Wat is maw het standpunt van de NVA als het ACW hier niet aan kan voldoen: jammer dan zullen al die Vlaamse coöperanten en hun naastbestaanden (een kwart van de Vlaamse bevolking) maar op de blaren moeten zitten. Hoe dit te rijmen valt met opkomen voor de Vlaamse, meestal niet zo begoede kiezer is mij een raadsel.

Peter Dedecker's picture

Beste Hedwig,

Bedankt. Ik vrees idd dat er voor jouw probleem met de stijgende roerende voorheffing niet meteen een oplossing te verwachten valt van de regering, in tegendeel. De roerende voorheffing werd door deze regering opgetrokken van 15 naar 25% en de belasting op de inleg van je pensioensparen werd verdubbeld. Onze boodschap is duidelijk: eerst en vooral besparen in plaats van meer belasten. We doen dat in Vlaanderen, met een begroting die slechts voor 25% nieuwe inkomsten telde (oa de afschaffing van de jobkorting) en voor 75% besparingen, terwijl de federale regering Di Rupo liever kiest voor 1/3 besparen en 2/3 belasten.

Beste Piet,

Je hebt gelijk. Zoals ik eerder schreef: onze samenleving zou er lang niet zo goed uit zien zonder het engagement van die vele duizenden vrijwilligers bij ACW-verenigingen. Het is dan ook vooral voor hen een slag in het gezicht te moeten vaststellen dat de organisatie waaronder zij werkten, zich bezondigde aan die vormen van casinokapitalisme waartegen zij de strijd predikte, en deze bedrogen cooperanten in de kou laat staan. Ze hebben hiertoe ook een kans gemist om mea culpa te slaan, zoals ik eerder schreef.

Het ACW beschikt overigens nog over een heel wat middelen (oa in belastingparadijzen) en een immens patrimonium, met zelfs vakantiedomeinen ed. Er is heel wat mogelijk. Het is niet aan mij om te bepalen waar het ACW die middelen moet halen, maar het is wel aan het ACW om de eigen verantwoordelijkheid te erkennen en op te nemen.

Roland's picture

Beste,

Als mogelijke gedupeerde inzake de ARCO-affaire stoot het mij tegen de borst dat, weeral, iemand van de NV-A zich geroepen voelt om straffe uitspraken te doen in de hoop daadkrachtig over te komen.

Hebt u wel eens nagedacht over de mogelijke gevolgen? Wie vertegenwoordigd uw partij eigenlijk?
Oplossingen zoeken laten we misschien beter niet over aan mensen zoals u!

Hopelijk zien we elkaar voor het laatst op de verkiezingsbrieven van 2014. Uw naam zal ik mij herinneren en mijn potlood zal er zeker niet blijven stilstaan.

Piet's picture

Blijf toch het gevoel hebben dat de aanval op het ACW, niet enkel een aanval is op het financiële aspect van deze beweging, maar op heel deze beweging. Als men begint te spreken over het verkopen van vakantiecentra (waar jongeren en ouderen sociale vakanties kunnen doorbrengen, waar zieken wat op adem kunnen komen enz.), over het leeg zuigen van de vakbondskassen van het AVC, over aanvallen op de voorzieningen van de CM, stel ik me toch wel de vraag of de NVA toch ook niet graag zou willen dat deze bewegingen een toontje lager zouden zingen. Een minder sterk ACV, is beter voor VOKA, een minder sterk CM is beter voor het Vlaams Ziekenfonds. Voor mij is het in ieder geval duidelijk, dat, als het ACW al de coöperanten moet gaan vergoeden de kans groot is dat het ACW ophoudt te bestaan (en dus nog meer mensen op straat) en daardoor ook al de bewegingen die blijkbaar toch niet echt bij de NVA op de bovenste plank liggen.

Misschien kunnen we daar eens een poll rond organiseren in Vlaanderen: wat wil men het liefst ? Dat het ACW alles betaalt en hierdoor het ACV, de CM, de OKRA, PASAR mee verdwijnen of dat men het belangrijk vindt dat deze bewegingen bestaans- en overlevingsrecht blijven behouden! Voor mijzelf: kies ik voor het tweede, ook al betekent dat ik mijn 'Arcopar'-spaargeld hierdoor verlies ! Want daarvoor heb ik te veel sypmathie voor wat deze bewegingen betekenen en voor al de mensen, vrijwilligers en professionelen, die zich daarin bewegen! En de meesten daarvan verdienen echt niet zoveel. Was zelfs verwonderd over het loon van een vakbondsleider (als je dat vergelijkt) met andere professionelen op dat niveau. Beweren dat het het grootste deel van het ACW aan casinokapitalisme doet klopt voor mij dan ook niet voor het grotendeel van deze de betrokkenen ! Het is als beweren dat, omdat er enkele corrupte politiekers zijn, ze dat allemaal zijn!

Peter Dedecker's picture

Beste Piet,

U heeft helemaal gelijk wat uw laatste zin betreft: beweren dat het het grootste deel van het ACW aan casinokapitalisme doet, is even onjuist als beweren dat alle politici corrupt zijn. Dat doe ik dan ook niet, in tegendeel. Zie ook het stuk waar ik eerder naar verwees: Rerum Novarum onder het Dexia gesternte. Dit was beperkt tot de top. Iets wat ook aangetoond wordt in het uitstekende boek "De uitverkoop van het ACW", mee gefinancierd door het fonds Pascal Decroos voor onderzoeksjournalistiek.

Ik heb ook niet gezegd dat het ACW vakantiecentra moet verkopen of zo. Ik  heb enkel gezegd dat ze middelen genoeg heeft, en zelf moet zien waar ze zich op wil concentreren. Het is niet aan mij om te bepalen wat het ACW wel en niet mag doen, als ze maar hun slachtoffers vergoeden. Vergeet ook niet dat de groep Arco bijvoorbeeld  nog de vennootschap Auxipar in haar rangen heeft. Geen cooperatieve, maar een NV, met daarin enkele honderden apotheken, een paar groothandels en participaties in energiebedrijven. Vlak voor de val van Dexia, toen duidelijk was dat ook Arco ten onder zou gaan, heeft men nog snel-snel de statuten gewijzigd om de Raad van Bestuur toe te laten bepaalde onderdelen buiten een eventuele vereffening te houden. Dat zien we dan ook vandaag: enkel de cooperatieve vennootschappen (Arcopar, Arcoplus en Arcofin) gaan in vereffening, de NV Auxipar niet. Nochtans zou een verkoop van die (puur commerciele!) onderdelen vele miljoenen opbrengen ten goede van de gedupeerden, maar blijkbaar houdt men liever die inkomsten en tracht men de factuur naar de belastingbetaler te schuiven. Vindt u dit niet misdadig? Is dit het beleid van een organisatie waarvoor u zich wil inzetten?

Nogmaals, ik vind dit bijzonder jammer, vooral voor zij die zich wel dag in dag uit inzetten voor de maatschappij vanuit die ACW-basis. Een echt mea-culpa, wat we nog steeds niet gehoord hebben, en het opnemen van verantwoordelijkheid door het ACW, zou de positie van deze organisaties alleen maar versterken en haar maatschappelijke boodschap alleen maar meer gewicht geven. Dat gewicht valt nu volledig weg: wie hecht nu immers waarde aan de boodschap van hij die net datgene doet waar hij zich woordelijk tegen verzet?

Als u als Arco-cooperant ervoor zou opteren om uw spaargeld in de groep te laten, dan kan ik daar alleen maar het volste respect en waardering voor hebben. Maar ik heb ook begrip voor zij die vinden dat zij misleid zijn en hun geld terug willen van zij die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Peter Dedecker's picture

Je kan trouwens een goede samenvatting uit het boek lezen op De Wereld Morgen, niet meteen een bron die van ACW-bashing verdacht kan worden ;-) Of ook bij De Standaard en De Tijd.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be